Privacy Verklaring

Postma Vastgoed Consultancy, gevestigd aan Heihorst 6 te 9356 HD Tolbert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Gerdien Postma van Postma Vastgoed Consultancy, 050 – 313 18 18, post@huisvestingsadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Postma Vastgoed Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Privacy- en cookieverklaring

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.

Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht!

We respecteren de privacy van onze gebruikers. We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Welke gegevens verzamelen we?

Dit is afhankelijk van de reden, waarom u met ons in contact bent gekomen en afhankelijk van wettelijke vereisten waaraan wij moeten voldoen.

Veelal betreft het maximaal de volgende gegevens:

Voor- en achternaam
E-mailadres
(Persoonlijke) website
Telefoonnummer(s)
Woonadres
Beroep (soms)
Burgerlijke staat (soms)
Beveiligde kopie van het Identititeitsbewijs (soms)

Indien zakelijk eveneens:
Bedrijfsnaam
Vestigingsadres
BTW nummer (soms)
Uittreksel Kamer van Koophandel (soms)
Beveiligde kopie van het Identititeitsbewijs (soms)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Dit geldt dus ook voor bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via post@huisvestingsadvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Postma Vastgoed Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor werkzaamheden die op onze website staan vermeld. In het kort betekent dit werkzaamheden, die wij voor u als onroerend goed en Registermakelaar en –taxateur of vastgoedconsultant voor u verrichten

Geautomatiseerde besluitvorming
Postma Vastgoed Consultancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Postma Vastgoed Consultancy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Postma Vastgoed Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Postma Vastgoed Consultancy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Postma Vastgoed Consultancy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Postma Vastgoed Consultancy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar post@huisvestingsadvies.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:

• Maak in de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
• Schrijf in de kopie dat het een kopie is.
• Schrijf in de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
• Schrijf in de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Een kopie van uw legitimatiebewijs kunt u met hulp van de KopieID app beveiligen. Zo staat u niet meer persoonlijke informatie af dan strikt nodig. U kunt de KopieID app downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voorgaande verzoeken wij u ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Postma Vastgoed Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Postma Vastgoed Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via post@huisvestingsadvies.nl